Trymer Wahl Detailer instrukcja

A nóż
B Włącznik/wyłącznik
C Uszko do zawieszenia
D Kabel
E Nasadka (zależy od zestawu)
F Osłona noża (zależy od zestawu)
G Narzędzia do regulacji (dostępne z wybranymi modelami)
H Wkrętak (dostępne z wybranymi modelami)
I Szczoteczka do czyszczenia
J Oliwa do noża

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zaleceń bezpieczeństwa, w tym również poniższych ostrzeżeń
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

Uruchomienie
– nóż naoliwić (rys. 4)
– zasilacz sieciowy włożyć do gniazdka sieciowego
– włączyć urządzenia za pomocą przełącznika zał./wył. (rys. 1a) i wyłączyć po użyciu (rys. 1b)

Kabel
Nie wolno ciągnąć za kabel maszynki. Aby zapewnić swobodę ruchów, kabel nie powinien być skręcony ani blokowany. Podczas przechowywania kabel należy zwinąć i umieścić z urządzeniem w oryginalnym pudełku lub worku (jeśli jest). Jeśli maszynka ma spolaryzowaną wtyczkę: W celu zmniejszenia porażenia prądem elektrycznym urządzenie jest wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę (jeden wtyk jest szerszy od drugiego). Taka wtyczka pasuje do gniazdka spolaryzowanego tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje dokładnie do gniazdka, odwrócić wtyczkę. Jeśli wciąż nie pasuje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu zainstalowania właściwego gniazda. Nie wolno w jakikolwiek sposób zmieniać wtyczki.

Zakładanie / zdejmowanie nasadki
– Nasadkę założyć na krawędź tnącą noża i odcisnąć nasadkę na nóż w kierunku obudowy do zaskoczenia zapaski (rys. 2a)
– Nasadkę można w prosty sposób wyjąć podnosząc zapadkę w kierunku wskazywanym przez strzałkę (rys. 2b)

Czyszczenie i pielęgnacja
– Nie zanurzać urządzenia w wodzie!
– Po każdym użyciu zdjąć nasadkę oraz za pomocą szczoteczki do czyszczenia usunąć resztki włosów z noża
– Styki ładowania na urządzeniu oraz bazie ładującej muszą być zawsze czyste
– Urządzenie czyścić miękką, ewentualnie lekko nawilżoną ściereczką
– Nie stosować rozpuszczalników ani środków do szorowania!
– nóż może być czyszczony za pomocą sprayu do czyszczenia, nr kat. 4005-7051. Należy używać wyłącznie tego środka czyszczącego.
– W celu zapewnienia dobrych i trwałych własności tnących należy regularnie (po każdym użyciu) oliwić nóż (rys. 4). W tym celu należy użyć wyłącznie oleju do elementu tnącego nr do zam. 0230-1070 (118 ml)
– Jeśli po dłuższym okresie użytkowania, pomimo czyszczenia i smarowania właściwości tnące urządzenia ulegną osłabieniu, należy wymienić element tnący
– Po użyciu nałożyć nasadkę ochronną noża
– Urządzenie przechowywać tylko z nałożoną nasadką noża.

Wymiana ostrza
– Wyłączyć maszynkę wyłącznikiem on/off (wł./wył.) (rys. 1b). Ostrze można zdjąć, przesuwając je od obudowy w kierunku wskazanym przez strzałkę (rys. 5a). Założyć nowe ostrze zahaczając je do obudowy i naciskając do usłyszenia kliknięcia (rys. 5b).

Wymiana i regulacja noża
– Wyłączyć urządzenie za pomocą przełącznik włącznik/wyłącznik (rys. 1b)
– Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka sieciowego.
– Odkręcić obydwie śruby na nożu, zdjąć grzebień i nóż tnący (rys. 5)
– Podczas montażu grzebień i nóż tnący należy wyrównać w następujący sposób:
– Wykręcić za pomocą wkrętaka element regulacji noża (rys. 10a)
– Nóż tnący, prowadnicę i śruby oddzielić od grzebienia. Wykręcić śruby, ale ich nie wyciągać (rys. 6)
– Grzebień zamocować w elemencie w sposób następujący (rys. 7)
– Podzespół noża tnącego (rys. 6a) nałożyć na grzebień (rys. 6b) w ten sposób, że prowadnica z tworzywa sztucznego znajdzie się w rowku grzebienia (rys. 8)
– Nóż tnący wysunąć do przodu do momentu, gdy zęby dotkną przednią krawędź elementu (rys. 8a). Dzięki temu możliwe jest ustawienie minimalnego i równoległego odstępu pomiędzy nożem i grzebienie tnącym.
– Uchwycić grzebień i wkręcić w element najpierw śrubę w pobliżu numeru 1, a następnie śrue w pobliżu numeru 2 (rys. 9)
– Oddzielić nóż od elementu (rys. 10b) i zamontować w urządzeniu (rys. 5)
– Dokręcić obie śruby (rys. 5)

Niebezpieczeństwo
W celu uniknięcia ryzyka obrażeń lub śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym:
1. Nie sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast odłączyć od zasilania
2. Nie używać urządzenia podczas kąpieli lub pod prysznicem
3. Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, z którego mogłoby ono spaść albo zostać ściągnięte do wanny lub umywali. Nie umieszczać urządzenia ani nie wrzucać go do wody, ani do innej cieczy.
4. Odłączać urządzenie od zasilania bezpośrednio po użyciu
5. Zawsze odłączać urządzenie od zasilania przed przystąpienie do czyszczenia lub płukania końcówek. Odłączać trymer od zasilania do celów konserwacji.

Ostrzeżenie
W celu uniknięcia ryzyka poparzeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń:
– Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że są one nadzorowane albo zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
– Ostrzeżenie: Utrzymać produkt w stanie suchym. Należy ZAWSZE chronić urządzenia elektryczne przed kontaktem z wodą lub innymi cieczami.
– Urządzenia wolno używać wyłącznie w dostarczonym wraz z nim zasilaczem.
– Urządzenia wolno używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. Nie używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.
– Jeżeli kabel zasilania lub wtyczka są uszkodzone, nie działają prawidłowo po tym, jak zostały upuszczone bądź zniszczone lub jeśli były upuszczone do wody, muszą zostać wymienione przez producenta. Autoryzowany serwis lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach tak, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
– Trzymać przewód z dala od gorących powierzchni
– Wkładać wtyczkę ładowarki akumulatora / transformatora wyłącznie do gniazdka znajdującego się u dołu urządzenia.
– Nie używać urządzenia w miejscach, w których rozpylane są produkty w aerozolu albo stosowany jest tlen.
– W celu uniknięcia obrażeń nie używać tego urządzenia z uszkodzonym lub złamanym grzebieniem albo gdy w końcówkach brakuje zębów.
– W celu uniknięcia ryzyka pożaru, wybuchu lub poparzeń nie zgniatać, demontować, podgrzewać do temperatury powyżej 100*C ani nie spalać urządzenia.
– Podczas użytkowania nie umieszczać ani nie pozostawiać urządzenia w miejscu, w którym mogłoby ono zostać uszkodzone przez zwierzęta ani w miejscu narażonym na działanie niekorzystnych warunków pogodowych.
– Jeśli posiadane urządzenie nie jest zasilane ładowanym akumulatorem, nigdy nie zostawiać go bez nadzoru, kiedy jest podłączone do sieci elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *