Maszynka Fox Frog instrukcja

Instrukcja obsługi

Maszynka przewodowa do strzyżenia włosów Fox Frog

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Niebezpieczeństwo
Tak jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, elementy elektryczne znajdują się pod napięciem, nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone. Aby uniknąć ryzyka śmierci w wyniku porażenia prądem:

 1. Należy zawsze wyłączać urządzenie z gniazdka bezpośrednio po użyciu.
 2. Nie należy korzystać z urządzenia podczas kąpieli lub pod prysznicem.
 3. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może wpaść lub zostać ściągnięte do wanny lub umywalki.
 4. Urządzenia nie należy umieszczać w wodzie lub innym płynie ani wrzucać go do wody lub innego płynu.
 5. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast wyłączyć je z prądu. Nie należy sięgać po nie do wody.
 6. Urządzenia nie należy używać w łazience.

Ostrzeżenie
Aby ograniczyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

 1. Użytkownik nie powinien pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do prądu.
 2. Urządzenie nie powinno być użytkowane przez osoby (włączając w to dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, umysłową lub sensoryczną oraz przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia chyba, że użytkowanie sprzętu odbywa się pod nadzorem i z instruktażem opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wspomnianych osób. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie wykorzystują urządzenia do zabawy. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
 3. Nie należy korzystać z nakładek, które nie zostały dostarczone przez producenta. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w tym podręczniku.
 4. Nie wolno korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla/wtyczki. Również w przypadku, gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub wpadnie do wody/płynu, nie należy go używać i/lub należy oddać urządzenie do punktu serwisowego w celu sprawdzenia i dokonania naprawy.
 5. Kabel zasilający należy trzymać z dala od podgrzewanych powierzchni. Nie należy zawijać kabla wokół urządzenia.
 6. Z urządzenia nie należy korzystać na zewnątrz. Podczas korzystania z urządzenia nie należy jednocześnie stosować produktów w aerozolu.
 7. Nie wolno korzystać z urządzenia podczas podawania tlenu.
 8. Nie wolno dopuścić do tego, aby podczas korzystania z urządzenia nagrzane części dotknęły oka lub skóry; zawsze należy trzymać urządzenie za uchwyt.
 9. Podczas korzystania z urządzenia nie należy kłaść nagrzanych części bezpośrednio na jakiejkolwiek powierzchni.
 10. Nie wolno wrzucać ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do otworów urządzenia.
 11. Podczas korzystania z urządzenia nakładki mogą być bardzo gorące. Należy odczekać, aż się schłodzą.
 12. Nie używać w łóżku ani podczas snu.
 13. Podczas korzystania z tego urządzenia nie należy stosować przedłużacza.
 14. Urządzenia nie można dotykać, jeżeli ręce lub stopy są mokre.
 15. Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu, do jakiego zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego lub błędnego użycia.

Identyfikacja części

 • a – Ostrze tnące
 • b – Dźwignia do regulacji długości strzyżenia (5 pozycji: 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm)
 • c – Włącznik / wyłącznik (on 1 / off 0)
 • d – Śruba regulacji mocy
 • e – Kabel (przewód zasilający)

Dodatki

 • f – 4 standardowe nasadki grzebieniowe: 3mm, 6mm, 9mm, 13mm
 • g – 2 dodatkowe nasadki do cięcia bocznego, lewo i prawo skośna
 • h – Grzebień
 • i – Pędzelek do czyszczenia
 • j – Oliwka
Fox Frog części

Przed użyciem

 • Zawsze sprawdź czy ostrze tnące jest czyste. Czy nie ma na nim włosów i innych zanieczyszczeń.
 • Dla lepszej wydajności maszynki, upewnij się, że włosy są suche i rozczesane.
 • Naoliw ostrze.
 • Włóż wtyczkę maszynki do gniazdka elektrycznego o napięciu określonym na tabliczce znamionowej urządzenia.
 • W razie potrzeby nałóż jedną z 6 nasadek grzebieniowych.
 • Włącz maszynkę za pomocą włącznika / wyłącznika
 • Nigdy nie wyłączaj maszynki, jeżeli ostrze tnące maszynki znajduje się we włosach (w trakcie pracy maszynki).
 • Długość strzyżenia ostrza można regulować za pomocą dźwigi regulacji ostrza, przesuwając ją w dół lub w górę

w dół (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5mm)

Maszynka w dół

lub w górę (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5mm)

Maszynka w górę

Po użyciu

 • Po skończonej pracy, wyłącz maszynkę za pomocą włącznika / wyłącznika i wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
 • Jeżeli jest nałożona jedna z dodatkowych nasadek grzebieniowych, zdejmij ją.
 • Za pomocą szczoteczki, usuń resztki włosów z ostrza tnącego.
 • Naoliw ostrze (patrz rysunek poniżej)
Oliwienie ostrzy

Instrukcja regulacji mocy
Zalecane

Poziom napięci w sieci zasilającej zmienia się w ciągu dnia. Śruba regulacji mocy umożliwia regulację układu tnącego w celu zapewnienia optymalnej wydajności elektrycznej maszynki przez cały czas jej pracy.

 • Upewnij się, że maszynka jest włączona.
 • Za pomocą śrubokrętu obróć śrubę regulacji mocy zgodnie z ruchem wskazówki zegara dopóki ramię nie uderzy w cewkę, wydając z siebie klekot. (Ryc. 2)
 • Następnie obróć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchy wskazówek zegara, aż hałas ustanie, a następnie obróć o około 45 stopni. To jest maksymalne ustawienie mocy. (Ryc. 1)
Regulacja mocy maszynki

Instrukcja wymiany i / lub czyszczenia ostrza
Przed wymianą ostrza, wyłącz maszynkę i wyciągnij wtyczkę maszynki z gniazdka zasilającego. Za pomocą śrubokrętu, odkręć dwie śruby mocujące ostrze. Usuń obie części zestawu ostrza, dolną i górną.

Wymiana ostrzy Fox Frog

Po dokładnym oczyszczeniu zamocuj obie części zestawu ostrza. Najpierw umieść górne ostrze z rowkiem w plastikowej prowadnicy w kształcie V i wciśnij go w dół od tyłu, tak aby kołek napędowy pasował do wycięcia w ostrzu. Następnie ustaw dolną część ostrza i dociśnij ją palcem, włóż z powrotem dwie śruby. Przykręć śruby na miejsce (nieprzestrzeganie tego, może skutkować poważnymi obrażeniami).

Wymiana ostrzy maszynka Fox Frog

Instrukcja użytkowania nasadek
Maszynkę można używać z nasadką grzebieniową lub bez. W trakcie nakładania lub ściągania wybranej nasadki grzebieniowej, maszynka musi być zawsze wyłączona.

Mocowanie nasadki
Przytrzymaj maszynkę. Krawędź ostrza tnącego, włóż po szczelinę w dolnej części nasadki grzebieniowej i zahacz nasadkę o dolną krawędź ostrza tnącego (patrz ilustracje poniżej). Przed pracą z nasadką, upewnij się, że nasadka została dobrze założona (nie spada).

Zdejmowanie nasadek
Aby zdjąć nasadkę, wyłącz maszynkę. Delikatnie odłącz nasadkę z dolnej krawędzi noża i ściągnij.

Uwaga
Należy zachować szczególną ostrożność podczas ścinania włosów w pobliżu ucha. Aby uniknąć zranienia, przed cięciem należy zawsze przykrzyć ucho dłonią.

Dane techniczne
Napięcie: 230 V
Częstotliwość: 50 Hz – 60 Hz
Moc: 10 W

Zakaz wyrzucania

Ten symbol oznacza, że na terenie Unii Europejskiej produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia wynikającym z niewłaściwego postępowania z odpadami, produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotów i odbiorów lub skontaktować się ze sklepem, w którym został dokonany zakup produktu. Mogą oni odebrać produkt i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.
Utylizacja w krajach spoza UE
Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia należy usunąć w ekologiczny sposób lub zutylizować zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów.
Należy zachować niniejsze instrukcje.

Przechowywanie

 • Przed odłożeniem urządzenia na miejsce przechowywania należy je uprzednio schłodzić.
 • Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
 • Nigdy nie należy zawijać kabla wokół urządzenia; w przeciwnym wypadku kabel może zużyć się przedwcześnie i ulec uszkodzeniu. Należy unikać szarpania, ostrego zginania, skręcania i ciągnięcia kabla lub wtyczki.

Ważne
Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.

Ostrzeżenie
Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

Ostrzeżenie
W przypadku wystąpienia usterki nie wolno samodzielnie próbować naprawiać urządzenia, ponieważ nie posiada ono części wymagających obsługi przez użytkownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *